https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

http://qqyuu6.lexiutuan.com

http://kqwycs.laoshuquan.com

http://ywekk0.welchnh.com

http://qou2ek.cmmbyd.com

http://wmggia.smlacdst.com

http://g2oko0.yejy114.com

http://woq8sm.ynitrd.com

http://2y00me.gaytofs.com

http://66yu0i.1368.org.cn

http://qcuoo6.tkallied.com

油价跌5%创五个月新低 OPEC继续减产也不灵了?

2018-10-21 03:13:00 来源: 华尔街见闻(上海)
0
分享到:
T + -

(原标题:油价跌5%创五个月新低 OPEC继续减产也不灵了?)

虽然OPEC越来越有可能延长减产,但投资者似乎已经不在意。在周二周三分别创下盘后和盘中新低后,周四国际油价盘中又创多月新低。

周四盘中,布油和美油分别跌破49美元/桶和46美元/桶,双双创下OPEC减产协议落地当天——去年11月30日以来新低。当日布油和美油分别收跌4.75%和4.81%,收报48.38美元/桶和45.52美元/桶,延续了本周油价连创新低之势。

油价跌5%创五个月新低 OPEC继续减产也不灵了?

本周二因沙特王储悲观预计油价最多涨至55美元/桶,国际油价盘后创六个月来新低,尽数回吐OPEC达成减产以来涨幅。次日美国官方公布的美国上周EIA原油库存比预期少降约200万桶,此后美油跌超1%,盘中创五周新低。

值得一提的是,国际油价此轮下跌正逢OPEC本月会议延长减产的迹象增多。专注能源的纽约对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff向美国媒体评价,越来越多迹象显示OPEC会达成一致,而市场的反应却和这无关。

CNBC认为,周四油价下跌和周三公布的美国石油库存数据有关。其援引分析师预测称,虽然美油在45美元/桶有一定支撑,但已经跌破47美元/桶,那么最终可能跌至42美元/桶。

美国能源信息署(EIA)本周三公布,上周美国原油日产量增加2.8万桶至929.3万桶/日,较之前一周926.5万桶/日的产量进一步增长,处于2015年8月以来高位。而油服公司贝克休斯数据显示,上周美国活跃石油钻井平台数连涨15周,再创两年新高。

这意味着,美国产油商在加快恢复生产,美国原油库存量和产量持续高涨对国际油价将持续施加下行压力。上周国际油价已累跌1%。

巴克莱驻纽约能源大宗商品研究主管Michael Cohen评论称,市场看来对OPEC削减库存的影响暂时失去了信心。不过,巴克莱预计,在OPEC成功延长减产后,今年下半年库存会回落。

易金经 下载网易财经APP:深度揭秘牛人动向 炒股不再愁!

机构看盘

百战经典

牛人论股

杨倩 本文来源:华尔街见闻 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

上班族怎么投资?任志强解读投资真谛

热点新闻

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页返回财经首页
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x
丽华新村 川剧团 绿色家园 榆树街道 华林山垦殖场 土崖塔乡 大关南苑 民航路口 邮电局 河津县 石崎社区 北古城镇 利枢纽 五里牌乡 丹凤新村 南涂山 玉津镇 贺兰 山东中路 中行镇 洪池乡 三塔集镇 爪营乡 国营南滨农场 邵原镇
广式早点加盟 早餐包子店加盟 四川早点加盟 加盟 早点 健康早餐加盟
早饭加盟 北京特色早点加盟 养生早餐加盟 四川特色早点加盟 早点项目加盟
小投资加盟店 早餐加盟项目 粗粮早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 早餐早点店加盟
早点加盟车 早餐加盟费用 山东早点加盟 美味早餐加盟 上海早点