https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/68853p/

http://iuy8i8.270web.com

http://i8mecm.susan52.com

http://y22iow.aylin26.com

http://08gywo.pix-sd.com

http://cs2m0i.yejy114.com

http://escuou.pank4j.com

http://0cwi08.chicly.cn

http://eggw4e.cdqbs.com

http://a2m6qu.cdaibor.cn

http://0womci.jinrc.com.cn

全部新闻>正文

孩子误吞“水精灵”差点肠坏死 已剖腹取出(图)

2018-10-20 09:53 | 半岛都市报 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
缩小 放大

核心提示:一女一男,一个11个月大,一个14个月大,病因均是误吞了家里养鱼时用来美观的装饰物“水精灵”,都是3枚,就医前家长均不知情。

最近10天内,青岛市妇儿医院先后接诊两例肠梗阻患儿,一女一男,一个11个月大,一个14个月大,病因均是误吞了家里养鱼时用来美观的装饰物“水精灵”,都是3枚,就医前家长均不知情。其中女婴连续呕吐两天才就医,到医院时已经精神萎靡。所幸,医院紧急实施剖腹探查术将异物取出,并未造成肠坏死。

术中取出来的水晶弹。(市妇儿医院供图)

三枚异物阻塞女婴肠道

近日,市妇儿医院急诊科收诊一名呕吐的11个月大女婴。据家长所述,患儿已经连续呕吐两天,并没有明显诱因,由一开始呕吐胃里的东西到后来呕吐黄色液体。除此以外,患儿还有低热,食欲差,不从肛门排气排便等不适症状。

医护人员紧急做了腹部立位片检查,检查提示不完全性肠梗阻。儿外科吴翮、赵庆凯两位主治医师接诊后,根据患儿病史和自身经验,迅速诊断为肠梗阻。于是他们当即决定开通绿色通道,将患儿紧急收治入院。当时,患儿病情进一步恶化,精神状态极差,患儿急需急症手术,于是又紧急安排手术探查。

急症手术由医院普外科副主任郭立明主刀完成。术中的发现让在场的医护人员大吃一惊:患儿回肠内竟然有三枚球形异物!医生用手触摸患儿上腹部,能明显摸到这三枚异物的存在,正是此物造成患儿肠梗阻,梗阻的“元凶”终于被揪出来了。由于对手术时机的把握及时,对手术方式的选取恰当,患儿肠管并未发生坏死,大家松了一口气。

术后,患儿转入儿童重症监护室(PICU)进行术后治疗,经PICU团队数天的精心救治后,患儿病情明显好转并转入普外科病房,现患儿已康复出院。

异物竟是养鱼的“水精灵”

看着取出后放在盘子里的三个球球,医生拿尺子量了一下,每个直径大约1.5厘米至2厘米,而患儿的肠道才1厘米宽。医生不禁纳闷:这些球球到底是什么?郭立明医生向患儿家长询问后得知,患儿误食的球形物品叫“水晶弹”,也叫“水晶珠”、“水精灵”等,是家里养鱼时用来美观的装饰物。据介绍,“水精灵”是一种高吸水树脂,干燥状态时很小,吸收水分后会发胀膨大。

说来也巧,不到10天,医院又来了一名因误吞“水精灵”而造成肠梗阻的患儿,男孩,一岁两个月大,同样吞了3枚,首发症状同样是呕吐。经医护人员进行急症手术治疗后脱险。通过测量,取出的“水精灵”最大的已经膨胀到2.5厘米。

为此,郭立明医生提醒大家,此事应引起社会及家长的关注,加强对儿童的安全意识,家中有小孩的一定要将此类危险品妥善保管好。家长若发现孩子无故呕吐,应立即就医。

此内容为优化阅读,进入原网站查看全文。 如涉及版权问题请与我们联系。8610-87869823
我要评论已有条评论,共人参与

最热评论

刷新

  更多阅读

  点击加载更多

  热点直击

  今日TOP10

  猜你喜欢

  旅游热点新闻

  网友还在搜

  热点推荐

  扫码关注中国搜索官方微信
  扫码关注中国搜索官方微信
  大码头 新兴港村 华龙苑中里社区 西水井胡同 广平库 塘桥汽车站 段芦头镇 上华镇 长江街 南蛇坑 珠玑镇 兰花圩 徐州市委 红星路红波西里 王楼乡 二号大街文溯路口 深田湖 蔡家堡乡 南半壁店村 正骨医院 芥园西道冶金里 县功镇 高村乡 社山仔 宝山饭店
  早餐配送加盟 早餐的加盟 早餐粥加盟 绿色早餐加盟 双合成早餐加盟
  特色早点加盟店排行榜 安徽早点加盟 早餐连锁 加盟 早餐粥店加盟 早点小吃加盟连锁
  连锁店加盟 美式早餐加盟 雄州早餐加盟电话 早餐加盟什么好 东北早餐加盟
  广式早点加盟 早餐粥车加盟 传统早餐店加盟 品牌早餐店加盟 早点工程加盟