https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

http://npzxbx.filtertruck.com

http://rtpnzl.solibain.com

http://nhdtd7.hari-btp.com

http://rdh3vh.yatsun.cn

http://77b1pt.93bus.com.cn

http://lxbzlp.3dhistology.com

http://nrn39x.pbpdjq.com

http://fdrjl7.ybhangkong.cn

http://hrtb5d.yccgs.com

http://b5vdxb.135i-bmw.com

网易首页 > 网易北京房产 > 新闻 > 正文

2016上市公司高管薪酬起底:前十金融和地产占8席

2018-10-21 10:34:28 来源: 中国证券报·中证网(北京)
0
分享到:
T + -

随着上市公司2016年年报披露收官,上市公司高管薪酬也揭开神秘面纱。从个人薪酬来看,海通证券总经理助理林涌取代方大特钢董事长钟崇武,成为新一届A股“薪酬王”。从上市公司高管薪酬总额来看,制造4个“千万级”年薪高管的泛海控股位列榜首,并成为房地产上市公司高管薪酬水涨船高的一个缩影。从行业来看,非银金融、银行和房地产上市公司平均高管薪酬总额位居前三位,银行业同时是高管薪酬总额降幅最大的行业。

“薪酬王”易人

从高管个人薪酬前十名排行榜来看,海通证券总经理助理林涌取代方大特钢董事长钟崇武,成为新一届A股“薪酬王”,薪酬高达1549.4万元。泛海控股成为这一榜单的最大赢家,公司董事兼副总裁赵晓夏、董事张博、执行董事余政、副总裁陈基建共4人进入榜单。

从行业发展状况来看,2016年A股“薪酬王”花落海通证券确实出人意料。去年129家证券公司净利润为1234.45亿元,同比下降49.57%。海通证券的业绩符合行业趋势,去年归属于上市公司股东的净利润80.43亿元,同比下降49.22%。不过,根据上海市《关于深化市管国有企业领导人员薪酬制度改革的意见》要求和上级主管部门意见,从2018-10-21起,包括海通证券在内的上海券商副总裁级及以上领导班子成员的薪酬支付方式作了调整。林涌2016年的薪酬除2016年的年薪外,还有2015年的绩效奖金,而2015年正逢券商业绩大丰收。

上市公司高管“薪酬王”的位置曾连续三年被方大特钢董事长钟崇武占据。2013年至2015年,钟崇武的薪酬分别为1974万元、2038万元和2019万元,2016年钟崇武的薪酬为676.44万元。

金融和房地产业“多金”

金融业和房地产业一向“多金”。在2016年上市公司高管薪酬总额前十名中,金融业和房地产业上市公司共占据8席,其余两席由通讯行业的中兴通讯和医药行业的复星医药占据。其中,在高管个人薪酬前十名中成为大赢家的泛海控位列高管薪酬总额的榜首,其2016年高管薪酬总额高达1.43亿元。

泛海控股是房地产业高管高薪的一个缩影。在这份榜单中,除泛海控股外,还有绿地控股、金科股份、万科A三家房地产上市公司。近年来,随着碧桂园、华夏幸福、融创中国等房企的扩张,高管流动性加大,薪酬也水涨船高。碧桂园董事长杨国强曾表示,花20万元请一个不能做事的人是浪费时间和金钱,不如花300万元请真正有能力的人。

连年占据榜单首位的中国平安2016年屈居次席,其薪酬总额达1.08亿元,较2014年的8966.46万元、2015年的9307.14万元继续上升。2016年中国平安税前年收入超过500万元的高管达10人,其中3人超过1000万元。不过,董事长马明哲的薪酬减少30.46万元,成为中国平安唯一薪酬下降的高管。

薪酬市场化程度最高的证券行业是榜单的常客。最近三年,中信证券、广发证券、招商证券、光大证券、东方证券等券商均曾登上榜单。2016年,上市券商净利润虽然大幅下滑,但海通证券、国金证券和方正证券三家券商仍进入榜单。

部分上市公司2016年业绩大幅亏损,高管薪酬总额却逆势增长。其中,话题不断、倍受市场关注的*ST匹凸2016年亏损4.6亿元,同比下降348.89%,公司高管薪资总额却增长69.4%。

银行和钢铁业高管大幅降薪

分行业看,在28个申万一级行业中,非银金融、银行和房地产上市公司平均高管薪酬总额位居前三位,分别 为2669.49万元、1899.76万元和1085.96万元。钢铁、国防军工和机械设备三个行业的平均高管薪酬总额垫底,分别为485.34万元、 474.56万元和438.57万元。

值得注意的是,如果剔除2016年以来新上市的银行,上市银行的平均高管薪酬总额下降幅度最大,达 到17.28%。银行高管的降薪潮始于2015年。根据有关规定,2018-10-21起,国有银行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬,按照国 家关于中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。

从2016年的情况来看,银行高管的降薪潮还在继续,“银行降薪留人难”也被市场热议。从2016年高管薪酬总额降幅榜来看,中信银行、华夏银行和南京银行位列前三位,降幅超过30%。此外,少数银行高管薪酬总额上涨,如交通银行和浦发银行高管薪酬总额增幅超过20%。

与银行相比,钢铁行业不但在上市公司平均薪酬总额垫底,降幅也仅次于银行和采掘业,达到13.88%。2016年以来,在钢铁行业加快去产能的背景下,虽然企业盈利状况好转,但职工安置成为亟待解决的一大难题,上市公司高管降薪也在情理之中。

王旭杰 本文来源:中国证券报·中证网 责任编辑:王旭杰_NO5107

精彩推荐

 • 热门楼盘
 • 看房团
 • 购房直通车
 • 买房导购
 • 房产图集
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
 • 推荐
 • 娱乐
 • 体育
 • 财经
 • 时尚
 • 科技
 • 军事
 • 汽车
 • 房产
+ 加载更多新闻
编辑推荐楼盘
每日成交前十

中国楼市的20个为什么

中国楼市的20个为什么

2015的中国楼市有太多标签,我们提出20个为什么,不为寻求终极答案,只为引发更多人一 [详细]

阅读下一篇

返回网易首页返回房产首页
×
方正林业局 盐塘乡 黄米胡同 宋家嘴镇 辰远路 湄洲镇 已调整为新北区 广东东莞市桥头镇 什刹海街道 宝城镇 金钟大街 桐梓园 大佳何镇 民族文化宫 旭日镇 二员工 青海油田公司 竹高坑 华公岭 石家乡 江宁 家天下城市桃园 四川北路 北郎庄 金华道
新尚早餐加盟 快餐早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟 早点连锁加盟店 北京早餐加盟
早餐亭加盟 上海早餐加盟 中式早点快餐加盟 爱心早餐加盟 早点小吃加盟网
早餐饮品加盟 我想加盟早点 特许加盟 来加盟 正宗早点加盟
品牌早点加盟 早餐连锁 加盟 早点加盟网 口口香早点加盟 书店加盟