https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

http://gjmg3c.fztianxia.cn

http://spv2ae.shbaidali.net.cn

http://k7pwnr.247hotspot.com

http://vzlyeq.mjtube.com

http://jykezl.buttpadd.com

http://kquex6.npkfas.com

http://qh7ulr.zzttzy.cn

http://uul6jy.fct.org.cn

http://bdc12k.stidbox.com

http://xf77b2.askbotox.com

头条>正文

这个骗子不简单 居然把这么多书画家都骗了怎么办到的?

2018-10-20 16:17 | 江苏广电融媒体新闻中心 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
缩小 放大

核心提示:江苏省美术家协会报警后,警方经调查发现,自2016年上半年开始,就有人冒用江苏省美术家协会等相关艺术单位的名义,先后以举办书画展为名,向全国各地的书画家寄发虚假邀请函,借此骗取书画作品。

今年4月6日晚上8点左右,南京警方经过一个月追踪,成功抓获了特大字画诈骗案犯罪嫌疑人黄某某。黄某某冒充江苏省美术家协会、江苏美术出版社等诸多艺术单位名头,诈骗了全国多位书画艺术家的艺术作品。

【发送虚假展会邀请函 全国多地书画家被骗】

今年3月,甘肃某书画家接到一份书画展邀请函。由于发函方声称主办单位是江苏省美术家协会,这位画家信以为真,寄出了自己的知名书画作品参展。可是,眼看邀请函上显示的展期即将来临,他还是没有接到参展通知。他按邀请函打电话,对方关机,再联系江苏省美术家协会,被回复:没有这回事。

江苏省美术家协会报警后,警方经调查发现,自2016年上半年开始,就有人冒用江苏省美术家协会等相关艺术单位的名义,先后以举办书画展为名,向全国各地的书画家寄发虚假邀请函,借此骗取书画作品。

南京市公安局刑侦局四大队民警 索皓:“犯罪嫌疑人一开始用电话联系,发现有些艺术家对这些活动比较感兴趣,就邮寄他制作好的邀请函。一部分艺术家由于繁忙和疏漏,就被骗了。”

【警方识破假身份 嫌疑人终落法网】

警方发现,犯罪嫌疑人在虚假邀请函上所留的联系人均为"徐某"。经调查,民警确认"徐某"真名叫黄某某。黄某某有很多老乡从事书画作品交易,本人也做过为书画家印刷宣传册的生意,熟悉书画展流程。根据众多证据,警方确定黄某某为重大犯罪嫌疑人,并于4月6日晚上8点左右将其抓获。在黄某某位于浙江杭州的暂住地,民警查获了尚未销赃的书画作品30多幅,印有艺术家个人信息的笔记本若干。目前,黄某某因涉嫌诈骗罪被刑拘,警方正追缴已出售的赃物。

警方提醒,个人与企业接收到类似活动邀请函,首先应多方、多途径核实信息的真实性。 另外,留好邀请函及投递作品的快递单据,一旦发现被骗,要及时向警方报案,主动提供线索和证据,协助警方尽快破案。


此内容为优化阅读,进入原网站查看全文。 如涉及版权问题请与我们联系。8610-87869823
我要评论已有条评论,共人参与

最热评论

刷新

  更多阅读

  点击加载更多

  热点直击

  今日TOP10

  猜你喜欢

  旅游热点新闻

  网友还在搜

  热点推荐

  扫码关注中国搜索官方微信
  扫码关注中国搜索官方微信
  昌吉丸子汤 小将镇 腓特烈西亚 平东街道 周恩来祖居 交警支队 文峰区 稻北社区 马榕新村 姚家新桥 郭家沱 佘家 安下水库 卡车乡 乌溪镇 到湾 罗沙 兴村 都市知音 鹏泉街道 野山峡 凤台 蒲州 迂迢村 罕艾日克乡
  早餐亭加盟 早点加盟连锁店 口口香早点加盟 陕西早点加盟 早餐工程加盟
  早点加盟哪家好 早饭加盟 早餐加盟网 北京早餐车加盟 湖南特色早点加盟
  营养早点加盟 特色早点加盟店 全福早餐加盟 早点连锁加盟 包子早餐加盟
  安徽早点加盟 首钢早餐加盟 品牌早餐店加盟 广式早餐加盟 包子早点加盟