https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

http://zw3mnw.miheshe.com

http://zbbcm3.djybxzp.cn

http://5lco29.vpsbasic.com

http://t8v3pn.618it.com.cn

http://0j3cle.fuzzine.com

http://tcvriq.baidaliyy.net.cn

http://nop3pn.takeonberlin.com

http://nwektj.lycnlife.cn

http://yhaomd.smlacdst.com

http://v33qz8.6515job.cn

万家论坛 咨询电话:0551-65377625

今日精彩推荐

查看: 128391|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[活动公告] 【萬+市集摊主召集令】让我们一起用创意闹翻世界~ [复制链接]

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-7-11 14:45:53 |只看该作者 |倒序浏览

让我们一起用创意闹翻世界~
  20091209_a46ad64f060fc3fe65baTgTL2npskdiz.gif

这里是合肥颜值爆表的地方,还是新奇创意世界的汇聚,

又是享受玩乐自由的集结,多元化的生活,在爱淘市集

体现的淋漓尽致,如烟花般绚烂多彩。

迎接大地万物的复苏,传递大自然的律动,

小伙伴们来和我们一起赶集!

100841386_000000000abe13d8_副本450.jpg

U8586P622DT20121219160642_副本450.jpg

圆圈.gif

我们要干嘛?

不定期举办文化沙龙、市集,为大家提供?分享交流平台?;给你精心挑选或制作的商品一个?陈列,展示,销售?的平台。

我们在哪出没?

涵盖?沙龙、工作坊、买物、美食、展览、市集?等多个类别,主要活动区域集中合肥各大购物中心、公园、合肥各大社区等资源。

我们是谁?

独立设计师、文创产品、手工匠人、古着古玩、艺术衍生品等,?人人皆可参与?,百货、美食、娱乐、艺术、旅游、快消产品等行业不限。带来你的最爱们,难得做卖家,体验买卖乐趣,乐活市集吧~~~

272823993.gif
103107ks3m6ss8tsfss4e3.gif
市集费用:0元
272824306.gif

1、点击报名表报名:


手机用户报名请点击:http://crm.365jia.cn.yybsd.com/event/render/id/5903/show/iframe/src/3

2、关注微信“庐阳欢乐购”-点击菜单“市集摊位申请”报名-填写你自己的

或者你推荐的创意小店名称、类型、规模、地址、店主姓名、店主联系方式

3、合作热线:0551-65305175

如果您的小店或身边朋友的小店,呈现的东西足够有趣,请联系我们进一步洽谈合作细节。

1139057257.gif
哇塞,好给力啊
梦想还是要有的,万一实现了呢?

2014092219475814737.gif
↓↓↓↓↓↓↓↓↓

收藏 0 分享

2#
发表于 2016-7-11 14:45:54 |只看该作者

每个创意市集都有一个特别的名字,充满想象,不拘一格。 世界那么大,单就缺你想象中的那么一点点。 在命名的环节想要听听你们的想法 喜欢你们闪闪发光的idea 跟帖回复参与市集命名 也许等着这一触即发

20091209_e089e9a33fc8cb8a8e9fNQDVoKN9m6G2.gif

往期活动回顾


市集.jpg

新地购物中心姆咪谷手工市集

时间:7月15日、16日、17日

地点:新地购物中心5楼

活动现场实拍》》》

圆圈.gif

可爱宝宝.gif

3#
发表于 2016-7-11 14:50:23 |只看该作者
哇塞,好活动啊,给力呢

4#
发表于 2016-7-11 14:53:24 |只看该作者
哇塞,我朋友做微商的,我问问她,如果可以我借着这个机会正好去创业创业

5#
发表于 2016-7-11 14:54:12 |只看该作者
怀揣梦想,勇于来参与,点赞

6#
发表于 2016-7-11 14:54:47 |只看该作者
哈哈,抱着试一试的心态,希望这个集市能办得越来越好

7#
发表于 2016-7-11 14:54:58 |只看该作者
不错啊,给力呢

8#
发表于 2016-7-11 14:55:19 |只看该作者
这个活动创意很好哈

9#
发表于 2016-7-11 14:56:29 |只看该作者
大赞一个

10#
发表于 2016-7-11 14:56:52 |只看该作者
我想去买创意小样、化妆品、手工品
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

【万家热线跟帖评论自律管理承诺书】【万家热线免责申明】

关闭

小万精彩推荐

合肥10月惠民演出汇总 各种演出看花眼
合肥10月惠民演出汇总 各种演出看花眼
10月的合肥依旧有着丰富的惠民文化大餐等着大家。经典的黄梅戏剧目《雷雨》、《红楼梦》将接连上演,10月26日,合肥大剧院将迎来意大利的舞团,为观众演绎浪漫主义芭蕾舞剧代表作《吉赛尔》。另外还有合肥市民喜爱的庐剧演出。

查看 »

论坛导航 返回顶部 快速回复 返回列表 官方微信
上海青浦区赵屯镇 龙滚镇 朱保镇 临朐 严务乡 花门 万苍乡 东王营乡 上海闵行区虹桥镇 鳌阳镇 临盘街道 小铜井 扶贫开发区 社仔前 宝锡大厦 龙门滩 馨港车站 官道口镇 十里堡村 曹城镇 罗沙路 羊撞村 和平里北火车站 孙都村 长虹西路
早点加盟排行榜 早龙早餐加盟 北京早点 四川早点加盟 正宗早点加盟
早餐加盟哪个好 河南早餐加盟 北京早点小吃加盟店 早餐饮品加盟 新尚早餐加盟
早点夜宵加盟 早餐豆腐脑加盟 早点餐饮加盟 早点包子加盟 湖北早点加盟
早点连锁加盟店 美式早餐加盟 东北早餐加盟 早餐项目加盟 清真早点加盟