https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

http://6dlxps.ragta.cn

http://ha5yw1.haimenxinxi.com

http://4p65iu.jocabean.com

http://omyexp.5670011.com

http://pykq1d.bcement.com.cn

http://cpc66i.reachaschool.com

http://f01mpd.lexiutuan.com

http://wv0mlh.dharmism.com

http://t0hqdl.digitawl.com

http://qd6nad.44matti.com

艺术家把难吃的军用口粮变成了米其林大餐

2018-10-19 07:32 新浪时尚 微博
有什么传奇私服网站 爱情的责任,就是让我们承担彼此不堪的部分更久时间。

  导语:一个厨师和两个摄影师组成一个团队,他们要做的事就是把军用压缩口粮变成一道道米其林大餐。美军野战口粮(MRE)以“难以下咽”著称,而 Chuck George,Jimmy Pham,以及 Henry Hargreaves 这三人则想把它们打造成符合世界上最负盛名餐厅里菜品的标准,把这些所谓的“最差的食物”提供给军队里的勇士们,通过重摆盘的方式,给这些食材赋予他们应得的尊重。看起来是个不小的挑战。(来源:界面 作者:王槿瑜)

蔬菜意面小食,脆片和素食配菜蔬菜意面小食,脆片和素食配菜

  为了做这个“从 MRE 到米其林”系列的“美食”,三人组通过黑市,从全球各国的军队了找来了他们所能找到的军用口粮。“我们想看看,军官们是如何把这些食物给军队吃的,你可以从他得到的食物看到这个人是否被尊重。这些‘难吃’的食物都给了国家里最勇敢的人,我们想要让它们变得更加‘高级’一些,让它看起来更加像受尊重的人所吃的食物那样。”

梨,烤坚果能量棒,花生酱和辣椒柠檬汁梨,烤坚果能量棒,花生酱和辣椒柠檬汁  

  被裹在塑料纸里紧紧包装着的食物经过升级后变成了好吃的小零食和美味的菜品。美国军队的食物包含梨、能量棒,附着花生酱和柠檬辣椒酱的烤坚果甜点;俄罗斯的则是猪脑佐土豆酱汁配以牛肉佐红酱;此外,辣椒柠檬汁吞拿鱼面条听起来则是中国军队们很好的一道开胃菜。

猪脑配土豆酱汁,牛肉配红酱猪脑配土豆酱汁,牛肉配红酱  
西梅条,苹果酱,柠檬脆片和芝士西梅条,苹果酱,柠檬脆片和芝士  
甜椒柠檬酱吞拿鱼面条甜椒柠檬酱吞拿鱼面条  
菠萝,面包和柠檬碎菠萝,面包和柠檬碎  
推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多
东埕 八仙庄 硇洲镇 迪庆州 上地环岛南 措周乡 全洲村 彩虹街道 农八师一四九团场 安城 马家楼桥西 志强北园小区 红安县 圩墩新村 九间 新泻 黑岛镇 通淮关岳庙 二十五中学 潼桥村 大沙日塔 祈年大街南口 柴桑 民治村委 招田
众望早餐加盟 知名早餐加盟 新尚早餐加盟 快餐早点加盟 早餐店加盟哪家好
早餐加盟费用 早餐包子店加盟 养生早餐加盟 早点小吃店加盟 雄州早餐怎么加盟
早点加盟店排行榜 卖早点加盟 健康早餐加盟 动漫加盟 早点加盟品牌
移动早点加盟 豆浆早餐加盟 早餐加盟费用 早点加盟店排行榜 早点小吃加盟网