https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

http://ylohkw.50two.com

http://au5umz.njhlw.com

http://qubqta.ray-gard.com

http://b0afdo.3dhistology.com

http://tmfksv.zoinlove.com

http://ihtump.zhaody99.cn

http://5n1os6.yatsun.cn

http://5rd0xp.paxluxi.com

http://5emp54.901104.com

http://pcynqi.biryuki.com

上海频道
>新华网 > 上海频道 > 正文

“80后张海迪”钟倩:9年挽救上百欲自杀者

2018-10-19 11:31:17 来源: 中国青年报
奇迹私服战士加点比例   作为推进依法治国、依法执政的创制之举,监察委员会的设立势必进一步坚定全国人民坚持走法治道路的决心和信心。

????原标题:“80后张海迪”钟倩:“我死盯着那一点梦想,将人生写得方正”

????大部分时间,钟倩的世界小得可怜:一间15平方米的房间和一部破旧的轮椅。房间那头是瘫痪在床的父亲,房间这头是因重度残疾而被死死困住的自己。

????这个四肢变形、仅能用左手中指敲击键盘的姑娘却硬是闯出了一方天地:她开办的心理热线9年来接听4000多人次咨询,挽救了上百名企图自杀的人;她先后撰写了39份百姓提案,不少内容被全国政协委员带上全国两会;她不间断地自学,写下上百万字文章,让不少文学名家惊叹不已。公益梦、文学梦……生命的奇迹仍在继续,她被越来越多的人称为“80后张海迪”。

????这一切是如何成为现实的?“我在困境中死盯着那一点机会和梦想,将人生写得方正,将心灵写得简素,将青春写得绚丽,将世界写得精彩。”这是钟倩的答案。

????十六载,终与“不死的癌症”握手言和

????厄运降临的2001年春天,钟倩只有16岁,正值紧张的中考备考阶段。

????最初是高烧、乏力、消瘦得厉害,钟倩被医生初诊为“幼年类风湿”。两周后,病情的恶化令人始料未及。

????挨过复习阶段,钟倩挣扎着参加完中考,直至最后一门英语考试结束,钟倩突然发现自己已无法站立,她在监考老师的搀扶下才得以走出考场。

????最终,她被确诊为类风湿病晚期,这种病在医学界有“不死的癌症”之称。钟倩在病床上接到了高中录取通知书,即便所有的高中课本都包好了书皮,但病情已经不允许她继续学业。

????接着,便是漫长的康复过程。随着病情加重,钟倩的关节开始变形,无法下地行走,体重从最初的110斤骤减至不足50斤。疼痛不间断地折磨着这个花季少女,这是种常人难以想象的疼,疼到极点,钟倩撕心裂肺哭喊的场景常引得四邻落泪。

????“我眼巴巴地看着病魔把我撂倒在床上,自己连抗争的力气都没有。”钟倩回忆。更令她心酸的是,下岗的父母为自己借钱治病时遭遇无数次“闭门羹”。她不止一次恳求父母放弃治疗,但父母都强忍泪水直摇头。

????最难的时候,朋友送来张海迪写的《轮椅上的梦》,就像是一团火焰重新点燃了钟倩内心。“不论多难,梦想的路还是要走下去。”钟倩咬牙对自己说。

????5年后,经中医治疗,钟倩可以慢慢坐起身,开始看书自学。而一件小事几乎再次击垮她的自信:因关节变形,她甚至握不住笔。

????一切从零开始。每晚,她坐在床前,用蜷曲变形的右手在父亲特制的写字板上一笔一划地练习写日记,关节时常疼得让钟倩喊出声来。坚持整整一年后,她获得了济南市硬笔书法比赛特等奖。

????生活开始向这个女孩展示更多的可能,钟倩终与“类风湿君”握手言和。

????这意味着“臣服于命运遭际,接受身体的残疾,怀揣希望阳光地活下去”。

【纠错】 [责任编辑: 冯丽 ]

Copyright ? 2000 - XINHUANET.com All Rights Reserved.

制作单位:新华网股份有限公司
版权所有:新华网股份有限公司

010070120010000000000000011123121362149431
白路凹 海州街道 宁武 改则 面甸镇 大化集团 同义镇 花园南村 岳溪乡 凌云楼 珠田村 马棚村村委会 江孜县 磨石下 安泽 南赛西 百节 泥岗东路 板厂胡同 庞寨乡 柏亭街道 南屯区 安后 密云燕山宾馆 钟楼北
早点小吃加盟店 早餐培训加盟 春光早餐加盟 早餐连锁店加盟 全福早餐加盟
早餐免费加盟 快客加盟 早餐加盟开店 美味早餐加盟 大福来早点加盟
便民早点加盟 北京早点摊加盟 早餐 加盟 春光早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费
早餐工程加盟 湖北早点加盟 早点加盟培训 杨国福麻辣烫加盟费 特色早点小吃加盟店