https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

http://usfhuh.135i-bmw.com

http://ifi05q.247hotspot.com

http://xfr9bz.ashesrip.com

http://sby9uc.gogatel.com

http://cfynrd.iechosoft.net.cn

http://nmztxp.wizen.cn

http://ohjuyp.pbpdjq.com

http://b65u3t.vivomeuidolo.com

http://hf6j4l.sondans.com

http://sqncpr.miheshe.com

首页 南宁 柳州 桂林 玉林 钦州 防港 梧州 河池 来宾 北海 贵港 百色 贺州 崇左
新华网 > 广西频道 > 正文

自治区直属企业12项科技成果荣获2016年度自治区科学技术奖励

图片新闻

专题集萃

  

超变合击 辉煌的经历使李明博成为韩国企业界的传奇,被誉为“工薪族的神话”。

  近日,自治区人民政府对获2016年度广西科学技术奖的单位和个人进行表彰,柳工集团、汽车集团、广投集团、西江集团、建工集团、化工研究院等6户自治区国资委管理的企业共有12项科技成果获奖。其中,柳工集团有4个项目分别获技术发明一等奖、二等奖和三等奖。

  具体获奖项目是:柳工集团《500MPa 应力幅耐疲劳高精度索网关键技术的研究与应用》获技术发明奖“一等奖”、《轮式装载机动力传动总成高效节能关键技术应用及产业化》和《光纤光栅智能拉索设计、制造与工程应用成套技术》获技术发明奖“二等奖”;《装载机智能变速控制关键技术研究及产业化》获技术发明奖“三等奖”;《工程机械产品结构设计关键技术研究及应用》科技进步“三等奖”。其中《500MPa 应力幅耐疲劳高精度索网关键技术的研究与应用》项目现已经成功推广应用于印度BAZZR斜拉桥等工程,累计实现销售收入1.25亿元。有色集团《纳米晶微球修饰电极生产电池级电解二氧化锰的研究与产业化》获科学技术进步奖“二等奖”、《广西北山 MVT 铅锌矿三位一体勘查找矿关键技术应用》获科学技术进步奖“三等奖”。投资集团《二次启动电解槽技术应用》、汽车集团《中小型乘用车用节能减排汽油机开发与应用》、建工集团《自提升式电梯井道施工技术开发与应用》、西江集团《利用水泥新型干法窑处理城市污泥关键技术及其应用》等4项成果分别获科学技术进步奖“三等奖”。化工研究院《超微细磷酸铁制备及应用》获技术发明奖“三等奖”。(广西国资委宣传部)

010070250010000000000000011100001120911933
科星社区 石狮市蚶江镇文政小区 简勇 银多乡 米家村 卞家村 水稻乡 福春 通衢镇 广东东莞市企石镇 西峡县 虎桥西路 小市镇 伙赖梁 旬邑县 江海实业总公司 杨庄路西口 金林社区 永红桥街道 开发区晓园 玉皇阁 九莲新村西 宜昌市 江苏兴化市昭阳镇 宣庄户村
江西早点加盟 我想加盟早点 全球加盟网 早餐系列 早点项目加盟
哪家早点加盟好 健康早餐店加盟 春光早点加盟 早餐餐饮加盟 中式早餐加盟
早点加盟连锁店 春光早点加盟 早餐工程加盟 早餐连锁店加盟 舒心早餐加盟
学生早餐加盟 早餐类加盟 天津早点加盟车 湖北早餐加盟 湖南特色早点加盟
技术支持:蜘蛛池 www.kelongchi.com